0,00 zł
0 artykuły

do kasy

3AT w edukacji

Program Modelu 3AT Education został opracowany przez G. Paschalidisa w ścisłej współpracy z zespołem badawczym utworzonym z psychoterapeutów dziecięcych, nauczycieli i pedagogów pracujących na każdym z etapów edukacji. Model 3AT okazał się możliwy do stosowania w placówkach edukacyjnych i jest wyjątkowym narzędziem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

W badaniu wzięło udział 40 pedagogów i 370 uczniów, w 18 szkolnych klasach, w 12 szkołach, z których 7 to szkoły edukacji podstawowej i 5 z edukacji licealnej z Peryferii Edukacyjnej Zachodniej Grecji regionu Zachodniej Macedonii w Grecji. 19 z tych uczniów zostało poddanych badaniom w „Centrum Konsultacji i Psychoterapii Dziecka i Rodziny”. Psychiatra dziecięcy tego Centrum uznał, że będzie bardzo korzystne dla tych właśnie dzieci, gdy ich edukacja będzie prowadzona zgodnie z założeniami Modelu 3AT Paschalidis i w ten właśnie sposób rozpoczęli współpracę z ich nauczycielami w celu zastosowania Modelu w ich edukacji. W kolejności, alternatywny plan edukacji został wdrożony dla całej klasy, każdego z tych dzieci. Dyrektorzy szkół, rodzice i sami uczniowie, którzy wzięli udział w badaniach złożyli pisemną zgodę na ich przeprowadzenie. Grupa kontrolna została wybrana z 12 przypadkowo wybranych klas, po jednej w każdej z dwunastu szkół.

Określenie typu osobowości pracownika oświaty (nauczyciela, asystenta nauczyciela, opiekuna świetlicy) pomoże mu wypracować w sobie właściwe zachowania, które pozwolą mu na lepszy kontakt z podopiecznymi, kadrą nauczycielską i przełożonymi i ogólną poprawę warunków i efektów jego pracy.

Określenie typu osobowości ucznia pozwala na zrozumienie jego potrzeb i wsparcie naturalnych predyspozycji i zdolności charakterystycznych dla danego typu. Zrozumienie natomiast różnic pomiędzy trzema typami uczniów pozwala na optymalne zorganizowanie życia i funkcjonowania w klasie i szkole oraz korzystne przydzielanie obowiązków i funkcji różnym uczniom. Stosowanie zasad zgodnych z 3AT jest zatem niezwykle praktyczne i przydatne i w wielu przypadkach pozwala na unikanie konfliktów, poznanie przyczyn pobudzenia i nad-aktywności, zmniejszenie nadmiernego napięcia, złagodzenie paraliżującego stresu podczas sprawdzianów umiejętności i publicznymi wystąpieniami uczniów oraz wybranie najefektowniejszych metod nauki.

Model 3AT pomoże nauczycielowi w określeniu naturalnych słabych i mocnych stron ucznia, których być może on sam i jego rodzice nie są świadomi. Nieświadomość ta może znacząco utrudniać jego funkcjonowanie najpierw w grupie rówieśników, a w konsekwencji jako dorosły człowiek w społeczeństwie, dlatego tym bardziej istotne jest sprecyzowanie i wzmocnienie zalet przy jednoczesnym uszanowaniu słabości i indywidualności konkretnego ucznia.

Model 3AT Education z powodzeniem może być stosowany już na poziomie edukacji przedszkolnej i kontynuowany w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej (licea, technika, szkoły zawodowe). Zachowując całą swoją innowacyjność, koreluje z programem nauczania oraz może być dostosowany do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET).

Właściwie prowadzona edukacja, dopuszczająca fakt istnienia trzech różnych typów uczniów, pozwala na osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa, satysfakcji i tym samym szczęścia w kolejnych etapach ich rozwoju.

Referencje - Bibliografia

  • B.H. Connoly, “Transition from childhood to adulthood”, Psysical & Occupational Therapy in Pediatrics, Informa, UK, 2002, pp. 1-2.
  • R.M. Lerner, and N.L. Galambos, “Adolescent development Challenges and Opportunities for Research Programs and Policies”, Annual Review of Psychology, Annual Reviews, USA, 1998, pp. 313-414.
  • S.K. Waters, L. Lester, and D. Cross, “Transition to secondary school: expectation versus expe- rience”, Australian Journal of Education, Sage, Australia, 2014, pp. 153-166.
  • A. Stathopoulou, and G. Paschalidis, “The model of the three human personality types: a unique tool for the understanding of the individual differences in the teaching-learning process”, Proceed- ings of 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, 2012, pp. 2050-2059.
  • A. Stathopoulou, and G. Paschalidis, “Genetically determined differences of the three structures of limbic brain system determine three distinctive and unique personality types: a special key for understanding connection between brain function and its plasticity with health prevention”, Pro- ceedings of 18th International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference, New Orlean, 2012, pp. 22-23.
  • G. D. Paschalidis, “The Paschalidis Tri-Anthropo-Type Model in Education: Three Learning Profiles, Three Teaching Styles”, Literacy Information and Computer Education Journal, Infonom- ics Society, UK, 2014, pp. 1511-1517.
  • G. D. Paschalidis, D. Avlogiari, P. Karaviti, and K. Chiou, “Applying the Paschalidis Tri-An- thropo-Type Model in the Kindergarten: A Case Study”, International Journal for Cross-Discipli- nary Subjects in Education, Infonomics Society, UK, 2015, pp 2106-2110.